Algemene voorwaarden | Terms & Conditions

Ondernemingsgegevens

THE KID COLLECTOR SHOP
Hospitaalstraat 3
9100 SINT-NIKLAAS

E-mailadres: info@thekidcollectorshop.com

Facebookpagina: http://www.facebook.com/thekidcollectorshop/

Ondernemingsnummer: BE 0828.113.150

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van THE KID COLLECTOR SHOP, een eenmanszaak met haar exploitatie zetel te Hospitaalstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas (BTW BE 0828.113.150) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ('Klant'). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van THE KID COLLECTOR SHOP moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door THE KID COLLECTOR SHOP aanvaard zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van THE KID COLLECTOR SHOP aan de klant.  Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben.

Artikel 2 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden THE KID COLLECTOR SHOP niet. THE KID COLLECTOR SHOP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. THE KID COLLECTOR SHOP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst : info@thekidcollectorshop.com 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DE KID STRIP. DE KID STRIP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikels. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om het aangeboden product te kunnen identificeren.

Producten worden aangeboden in nieuwstaat, tenzij anders vermeld. Afbeeldingen kunnen afwijken van het verstuurde product (bvb andere sticker op de doos), maar zullen meestal bij de productomschrijving gespecificeerd worden.

Indien er pre-orders geplaatst worden, of artikels besteld worden die niet in voorraad zijn, geeft THE KID COLLECTOR SHOP een verwachte leveringstermijn op.  THE KID COLLECTOR SHOP kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele aanpassingen in deze leveringstermijn.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

BTW-plichtige klanten die een factuur wensen, dienen die aan te vragen via info@thekidcollectorshop.com vooraleer de betaling door te voeren.

Bij herroeping geldt de prijs op het moment van betaling.

Artikel 4: De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de bestelling door de klant. Daarvan krijgt de klant via elektronische weg een ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan te worden. Na ontvangst van de volledige betaling zullen de goederen verstuurd worden.

Indien een artikel niet op voorraad is, kan de overeenkomst door THE KID COLLECTOR SHOP geannuleerd worden met terugbetaling van alle gemaakte kosten.

Artikels uit het aanbod kunnen gereserveerd worden, maar zonder betaling is er geen overeenkomst.

Klantengegevens worden enkel gebruikt voor de betreffende transactie en worden niet openbaar gemaakt.

THE KID COLLECTOR SHOP is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen enkele werkdagen na ontvangst van de volledige betaling.

Indien dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling plaatste bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Bovenstaande geldt niet voor pre-orders

Pre-orders kunnen niet geannuleerd worden door de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan THE KID COLLECTOR SHOP.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de THE KID COLLECTOR SHOP was geboden.

Het leveringsadres is het adres dat de klant bij bestelling opgegeven heeft.  THE KID COLLECTOR SHOP verpakt alle bestellingen kwalitatief teneinde schade tijdens het transport te vermijden. Verzendingen worden met de grootste zorg uitgevoerd, en enkel zoals we ze zelf zouden willen ontvangen. Eventuele beschadiging, verdwijning of diefstal tijdens het transport is op risico van de klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van THE KID COLLECTOR SHOP.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.thekidcollectorshop.com  

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag te rekenen vanaf het moment van betaling "van de sluiting van de overeenkomst". Na deze termijn bevestigt de klant geen terugzending meer te overwegen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant THE KID COLLECTOR SHOP via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail: info@thekidcollectorshop.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt THE KID COLLECTOR SHOP zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, ongeopend en samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal THE KID COLLECTOR SHOP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat THE KID COLLECTOR SHOP op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan THE KID COLLECTOR SHOP wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door THE KID COLLECTOR SHOP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

THE KID COLLECTOR SHOP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

 - waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

- overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

- de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Terugzendingen die niet met zorg werden verpakt door de klant, teneinde beschadiging tijdens het transport te voorkomen, worden niet aanvaard en komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Tijdens de mogelijke herroepingstermijn verbindt de klant zich er toe het artikel slechts te hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Gebruik van het artikel in elk ander opzicht schort het herroepingsrecht op.

Goederen die beschadigd werden door de klant komen niet in aanmerking voor terugname.

Nieuwe Producten die uit hun fabrieksverpakking werden gehaald worden niet teruggenomen.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van THE KID COLLECTOR SHOP is bereikbaar via e-mail op info@thekidcollectorshop.com . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Klachten dienen via info@thekidcollectorshop.com gemeld te worden, binnen de 2 dagen na ontvangst van de bestelling, en zullen behandeld worden binnen de 3 dagen na ontvangst. Indien er geen onmiddellijke oplossing is, wordt de klant telkens binnen de 3 dagen op de hoogte gebracht van het verdere verloop

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover THE KID COLLECTOR SHOP beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt THE KID COLLECTOR SHOP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, THE KID COLLECTOR SHOP respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot THE KID COLLECTOR SHOP via info@thekidcollectorshop.com .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, THE KID COLLECTOR SHOP heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

THE KID COLLECTOR SHOP houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door THE KID COLLECTOR SHOP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van THE KID COLLECTOR SHOP.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijke bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voorkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.